Disiplin soruşturmasında uyulacak esaslara ilişkin Anayasa Mahkemesi Kararı yayımlandı.

13-04-2023

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53/A maddesindeki bazı ifadeler, Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmiş olup, ilgili Anayasa Mahkemesi kararına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir.

Karar gerekçesinde özetle;  Anayasa’nın 129. maddesinin ikinci fıkrasında, memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları mensuplarına savunma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası verilemeyeceği düzenlenerek savunma hakkının güvence altına alındığı, hakkındaki isnadı bilmeyen kimsenin savunma yapmasının mümkün olmadığı; isnadın soruşturulanın savunma yapabilmesi için kişiye bildirilme zorunluluğu olduğu ve bu bildirimde, ilgilinin hangi fiil ile itham edildiğinin ve hangi disiplin suçunu işlediğinin açıklanması gerektiği, disiplin süreci esnasında fiilin hukuki niteliğinin değişmesi durumunda da ilgilinin bu değişiklikten haberdar edilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

 

Savunma Hakkına Dair Anayasa Mahkemesi Kararı