Serbest Meslek Makbuzlarının İletilmesi

17-12-2021

DUYURU

Üniversite aleyhine sonuçlanan davalar ve işlemler bakımından Avukatlara yapılacak vekâlet ücreti ödemelerinde serbest meslek makbuzunun ödeme emrine bağlanması esastır. Bu kapsamda, ödeme talep eden tüm avukatların usulüne uygun olarak düzenleyecekleri Serbest Meslek Makbuzlarını, ödeme talep dilekçelerinin ekine eklemesi esastır. Bu durum icra dairesine yapılacak vekâlet ücreti ödemeleri için de geçerlidir.

Serbest meslek makbuzu düzenlemekten kaçınan avukatlara, Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün 24 sayılı tebliğine istinaden oluşturulan, Ek-1 de yer alan form tebliğ edilecektir.

Önemle duyurulur.

 

 

EK-1

AVUKATLARA YAPILACAK VEKÂLET ÜCRETİ ÖDEMELERİNDE

SERBEST MESLEK MAKBUZU TANZİM EDİLMESİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

 

İdare Adı

 Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü
Ödeme Birimi  Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

 (VKN. 3090049165)

Harcama Birimi
Avukatın Adı ve Soyadı
T.C. Kimlik Numarası
Tahakkuk İşlem Tarihi ve Numarası
Ödemenin Çeşidi
Ödenecek Tutar

Yukarıda yazılı vekâlet ücreti ve yargılama giderlerine ilişkin olarak serbest meslek makbuzunun ödeme tarihten itibaren 10 gün içinde düzenlenip idaremize verilmesi gerekir. Bu süre zarfında serbest meslek makbuzunun idaremize ibraz edilmemesi halinde bu durum bağlı olduğunuz vergi dairesine bildirilecektir. …../…../202…

 

TEBELLÜĞ EDEN AVUKAT                                                                      TEBLİĞ EDEN İDARE

Adı ve Soyadı:

İmzası:                

 

 

 

 

 

 

 

 

Dayanak  Mevzuat : 

 

-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Md.4, Md.5

-Gelir Vergisi Kanunu’nun Md.65, Md.66, Md.94

-2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

-2577 sayılı İYUK Md.28

-Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün 24 Sayılı Tebliği